Bij welke organisaties kan ik me aanmelden om toegang te krijgen tot ondersteuning (financiële steun, professionele begeleiding,…)?

Om toegang te krijgen tot een voorziening, school buitengewoon onderwijs, dienst of financiële tegemoetkomingen dien je vaak eerst een erkenning aan te vragen en je in te schrijven bij een organisatie. Afhankelijk van de ondersteuning die je wenst, start je de procedure bij een welbepaalde organisatie. In de fiches worden de toegangsvoorwaarden en aanvraagprocedures in detail beschreven.

Als ouder van een kind met autisme kunnen volgende organisaties je aanbelangen:

Ondersteuning

Erkenning handicap/attest

Contacteer 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte (vroeger verhoogde kinderbijslag)  Kind en Gezin  Kinderbijslagfonds
Verhoogde kinderbijslag (inwoners Brussel) FOD - DG Personen met een handicap Kinderbijslagfonds
Inkomensvervangende tegemoetkoming FOD - DG Personen met een handicap   online aanvraag indienen
Integratietegemoetkoming
Sociale en fiscale voordelen
Verhoogde tegemoetkoming van gezondheidszorg FOD - DG Personen met een handicap Ziekenfonds
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - VAPH Geen erkenning/attest nodig Voorziening/dienst VAPH
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - RTJH Geen erkenning/attest nodig Kind en Gezin, CAW, CLB, JAC, huisarts, OCMW, ...
Tussenkomst in aankoop hulpmiddelen en aanpassingen VAPH Minderjarig: ITP*
Meerderjarig: VAPH

Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

VAPH

ITP*

Basisondersteuningsbudget (BOB)  VAPH  Zorgkas
 Persoonsvolgend Budget (PVB)  VAPH  VAPH
Voorziening voor wonen en opvang gesubsidieerd door VAPH (tehuis, internaat, thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum, begeleid wonen, …) VAPH

Minderjarig: ITP*
Meerderjarig: VAPH

Onderwijs: school voor buitengewoon onderwijs, Gon-begeleiding, inclusief onderwijs, … CLB CLB
Vergoeding Vlaamse Zorgkas FOD - DG Personen met een handicap Ziekenfonds
Tewerkstellingsmaatregelen VDAB VDAB

* Intersectorale toeganspoort
  
 Meer lezen: Financiële steun

Vergeet niet

Een diagnose autisme gesteld door een multidisciplinair team is vereist maar geeft geen automatische erkenning van de handicap bij het VAPH of FOD-DG Personen met een handicap. Als je een aanvraag indient dan is een goede voorbereiding en een zo volledig mogelijk dossier van belang. Meer lezen: Hoe verloopt de aanvraagprocedure om toegang te krijgen tot ondersteuning (financiële steun, professionele begeleiding, …)?